۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

سردار رادان، طبق کدام قانون "الله اکبر" گفتن جرم است و تیر شلیک کردن مجاز؟

اخیرا سردار رادان گفته است آدم هایی که روی پشت بام الله اکبر می گویند شناسایی شده اند و به موقع دستگیر خواهند شد. اما نگفته که طبق کدام قانون "الله اکبر" گفتن در کشوری که رژیمش جمهوری اسلامی است و اصل یکم قانون اساسیش براساس اسلام بنا شده، جرم است. بگذریم که آدم های شناسایی شده حتما نصف خانواده های تهران را که الله اکبر می گویند دربر می گیرد!
اما فقط این نیست. سردار رادان باید پاسخ دهد طبق کدام قانون ماموران نیروی انتظامی به بهانه تیرهوایی به سوی پشت بام ها تیر شلیک می کنند؟ کار نیروی انتظامی متشنج کردن اوضاع و ترساندن مردم است یا آوردن امنیت؟ چه کسی دستور تیر به این نیروها داده است که هم لباس و هم ماشین شان از آن نیروی انتظامی است؟

۱ نظر: